صفحه اصلی تماس باما معاونت فني و توليد

تماس با معاونت فني و توليد

مدير تولید: مهندس علیرضا پورسلیمان

8251202  -353 - 98+

مدير کنترل کیفیت: مهندس اصغر میرشکار

8251201  -353 - 98+

مدير فنی: مهندس عباس مقصودی

 

8254861 -353- 98+

مدير مهندسی تولید: مهندس سعید شریف

sharif@yazdcable.com

8254863  -353 - 98+

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.