فرم استخدام

توجه

1-هرگونه پاسخ یا اظهارات نادرست مندرج در این برگ در خواست سبب اخراج از خدمت خواهد شد.

2-تکمیل این برگ و انجام آزمون مصاحبه هیچ نوع تعهدی برای این شرکت نسبت به استخدام در خواست کننده ایجاد نمی نماید.

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه:
ورودی نامعتبر
کد ملی: (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل: (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت: (*)
ورودی نامعتبر
کد پستی:
ورودی نامعتبر
ایمیل:
ورودی نامعتبر
عکس 4*3 :
ورودی نامعتبر
محل صدور: (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد: (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد فرزند:
ورودی نامعتبر
تلفن همراه: (*)
ورودی نامعتبر
مذهب: (*)
ورودی نامعتبر
آدرس: (*)
ورودی نامعتبر
   
وضعیت نظام وظیفه: (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
زبان انگلیسی:
ورودی نامعتبر
اینترنت و ایمیل
ورودی نامعتبر
مکاتبات اداری و امور دفتری
ورودی نامعتبر
توضیحات :
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
  تازه کردن
ورودی نامعتبر
تحصیلات: (*)
ورودی نامعتبر
نوع دانشگاه
ورودی نامعتبر
آشنایی با رایانه دارید؟
ورودی نامعتبر
روابط عمومی
ورودی نامعتبر
گزارش نویسی:
ورودی نامعتبر
رزومه
ورودی نامعتبر

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.